مراحل انجام کار و خدمات Perso2

مدت زمان: تقریباً 1 هفته

۱: گزینش متقاضیان

 • گزینش اولیه متقاضیان بر اساس سابقه/ رزومه آنها و چک‌لیست ما صورت می‌گیرد، که بر پایه پیش‌شرطهای مهاجرت کاری و فرایند ویزا تنظیم شده است.
1
مدت زمان: تقریباً 1 هفته
مدت زمان: تقریباً 3 تا 4 ماه

۲: روند به رسمیت شناختن و تایید مدارک

 • گردآوری و ترجمه مدارک جهت به رسمیت شناختن/تایید
 • درخواست معادل سازی و ارزشیابی از ایالت مربوطه (نوردراین وستفالن)
 • حمایت در زمینه تخصص زبانی در کشور مبدا
2
مدت زمان: تقریباً 3 تا 4 ماه
مدت زمان: تقریباً 3 تا 6 ماه

۳: آماده‌سازی فرصت شغلی / یافتن کارفرما

 •  یافتن کارفرما و قرارداد کار
 • آماده‌سازی مدارک برای تقاضای کار، سازماندهی مصاحبه استخدامی (از طریق کنفرانس ویدیوئی) با کارفرمای آتی
 • همراهی کارفرما در تمام مراحل امور اداری لازم در جهت اجازه کار و تسریع روند کار (Beschleunigungsverfahren)
3
مدت زمان: تقریباً 3 تا 6 ماه
مدت زمان: تقریباً 8 - 12 هفته

۴: ویزای ورود به آلمان

 • آماده‌سازی مدارک
 • تعیین وقت برای ویزا
 • درخواست ویزا
4
مدت زمان: تقریباً 8 - 12 هفته

۵: حمایت پس از ورود به آلمان

 • شرکت در دوره کلاس های آمادگی زبان تخصصی (C1) و آزمون C1
 • شرکت در دوره کلاس های تکمیلی و آمادگی و ثبت نام برای Kenntnisprüfung
 • همپیوندی (اینتگراسیون) در محیط کار (میزبانی Hospitation نزد کارفرمای آتی) در حین دوره های تکمیلی
 • کمک در زمینه درخواست برای اخذ پروانه طبابت
 • در صورت تمایل، حمایت در زمینه یافتن مسکن، همراهی به هنگام رجوع به ادارات و غیره، درخواست مجوز شغلی پس از قبولی در آزمون زبان تخصصی
5

مراحل انجام کار و خدمات Perso2

مدت زمان: تقریباً 1 هفته

۱: گزینش متقاضیان

 • گزینش اولیه متقاضیان بر اساس سابقه/ رزومه آنها و چک‌لیست ما صورت می‌گیرد، که بر پایه پیش‌شرطهای مهاجرت کاری و فرایند ویزا تنظیم شده است.
1
مدت زمان: تقریباً 1 هفته
مدت زمان: تقریباً 3 تا 4 ماه

۲: روند به رسمیت شناختن و تایید مدارک

 • گردآوری و ترجمه مدارک جهت به رسمیت شناختن/تایید
 • درخواست معادل سازی و ارزشیابی از ایالت مربوطه (نوردراین وستفالن)
 • حمایت در زمینه تخصص زبانی در کشور مبدا
2
مدت زمان: تقریباً 3 تا 4 ماه
مدت زمان: تقریباً 3 تا 6 ماه

۳: آماده‌سازی فرصت شغلی / یافتن کارفرما

 •  یافتن کارفرما و قرارداد کار
 • آماده‌سازی مدارک برای تقاضای کار، سازماندهی مصاحبه استخدامی (از طریق کنفرانس ویدیوئی) با کارفرمای آتی
 • همراهی کارفرما در تمام مراحل امور اداری لازم در جهت اجازه کار و تسریع روند کار (Beschleunigungsverfahren)
3
مدت زمان: تقریباً 3 تا 6 ماه
مدت زمان: تقریباً 8 - 12 هفته

۴: ویزای ورود به آلمان

 • آماده‌سازی مدارک
 • تعیین وقت برای ویزا
 • درخواست ویزا
4
مدت زمان: تقریباً 8 - 12 هفته

۵: حمایت پس از ورود به آلمان

 • شرکت در دوره کلاس های آمادگی زبان تخصصی (C1) و آزمون C1
 • شرکت در دوره کلاس های تکمیلی و آمادگی و ثبت نام برای Kenntnisprüfung
 • همپیوندی (اینتگراسیون) در محیط کار (میزبانی Hospitation نزد کارفرمای آتی) در حین دوره های تکمیلی
 • کمک در زمینه درخواست برای اخذ پروانه طبابت
 • در صورت تمایل، حمایت در زمینه یافتن مسکن، همراهی به هنگام رجوع به ادارات و غیره، درخواست مجوز شغلی پس از قبولی در آزمون زبان تخصصی
5

مراحل انجام کار و خدمات Perso2

مدت زمان: تقریباً 1 هفته

۱: گزینش متقاضیان

 • گزینش اولیه متقاضیان بر اساس سابقه/ رزومه آنها و چک‌لیست ما صورت می‌گیرد، که بر پایه پیش‌شرطهای مهاجرت کاری و فرایند ویزا تنظیم شده است.
1
مدت زمان: تقریباً 1 هفته
مدت زمان: تقریباً 3 تا 4 ماه

۲: روند به رسمیت شناختن و تایید مدارک

 • گردآوری و ترجمه مدارک جهت به رسمیت شناختن/تایید
 • درخواست معادل سازی و ارزشیابی از ایالت مربوطه (نوردراین وستفالن)
 • حمایت در زمینه تخصص زبانی در کشور مبدا
2
مدت زمان: تقریباً 3 تا 4 ماه
مدت زمان: تقریباً 3 تا 6 ماه

۳: آماده‌سازی فرصت شغلی / یافتن کارفرما

 •  یافتن کارفرما و قرارداد کار
 • آماده‌سازی مدارک برای تقاضای کار، سازماندهی مصاحبه استخدامی (از طریق کنفرانس ویدیوئی) با کارفرمای آتی
 • همراهی کارفرما در تمام مراحل امور اداری لازم در جهت اجازه کار و تسریع روند کار (Beschleunigungsverfahren)
3
مدت زمان: تقریباً 3 تا 6 ماه
مدت زمان: تقریباً 8 - 12 هفته

۴: ویزای ورود به آلمان

 • آماده‌سازی مدارک
 • تعیین وقت برای ویزا
 • درخواست ویزا
4
مدت زمان: تقریباً 8 - 12 هفته

۵: حمایت پس از ورود به آلمان

 • شرکت در دوره کلاس های آمادگی زبان تخصصی (C1) و آزمون C1
 • شرکت در دوره کلاس های تکمیلی و آمادگی و ثبت نام برای Kenntnisprüfung
 • همپیوندی (اینتگراسیون) در محیط کار (میزبانی Hospitation نزد کارفرمای آتی) در حین دوره های تکمیلی
 • کمک در زمینه درخواست برای اخذ پروانه طبابت
 • در صورت تمایل، حمایت در زمینه یافتن مسکن، همراهی به هنگام رجوع به ادارات و غیره، درخواست مجوز شغلی پس از قبولی در آزمون زبان تخصصی
5